Korduma kippuvaid küsimusi (vt ka kursuste korralduse failides)

Loengud, iseseisvad tööd, ainetööd (koostamine ja saatmine)

Eksamid, ainetööd (vastamine)

Muud küsimused

Loengud, iseseisvad tööd, ainetööd (koostamine ja saatmine)

Kas võib külastada sama aine loengut /harjutust muudel aegadel, kui on minu tunniplaanis kirjas (näiteks, ingliskeelset loengut eestikeelse asemel)? – Võib (kui tekib kohtade puudus, siis prioriteet on nendel üliõpilastel, kelle tunniplaanis see aeg on). Märkus: palun deklareerige aine sellele õppejõule, kelle harjutuses te ÕIS järgi osalete.

Mis ajaks tuleb esitada iseseisvate tööde analüüs ja ainetöö? – Tähtajad on toodud vastava õppeaine korralduse failis.

Kas  aine- või iseseisvat tööd võib teha mitmekesi? – Jah, võib, täpsemalt vt vastava õppeaine korralduse faili.

Kust saab teada iseseisva töö tulemust? – Iseseisvate tööde tulemused on veebis vastava aine lehel.

Kas  aine- või iseseisva töö teemale on kitsendusi? – Kehtivad tavalised kitsendused. Näiteks võib vaadata mõne Eesti suurema Interneti teenusepakkuja nimekirja teemadest, mida ta oma hallatavatel veebilehtedel näha ei taha.

Kas aine- või iseseisvat tööd võib teha inglise või vene keeles? – Jah, töö võib olla eesti, vene või inglise keeles.

Kas  aine- või iseseisvat tööd võib saata e-postiga? – Tööde saatmise juhised on vastava õppeaine korralduse materjalis.

Kõik minu võimalikud töö teemad on seotud tööandjate ja nende ärisaladustega, kas ma saan neid kuidagi esitada? – Näited võimalustest: teatada, et töö on kinnine ja et seda ei antaks kõrvalistele inimestele lugeda; vastata töö praktikumis ja mitte üle anda; panna fiktiivsed firmade ja süsteemide nimed;  muuta veidi programmide tekste ja/või spetsifikatsioone; esitada teema üldisel tasemel; võtta töö juurest nõusolek, arvestades eelnevat.

Olin eelmisel nädalal konverentsil / Kõvaketas läks rikki / Arvuti kukkus maha / Oli palju tööd / Saatsin kirja, aga unustasin töö lisamata / Kirjutasin kirja õigeaegselt, aga unustasin selle saatmata / jne /… ja töö ei jõudnud õigeks ajaks. Millise tulemuse töö annab, kui esitan hiljem? – Nende ja analoogiliste olukordade puhul kehtivad olemasolevad tähtaegade reeglid vastava aine lehelt või korralduse materjalidest (arenduse juurde käib varukoopiate tegemine, ajapuhvrite varumine jms).

Kirjeldasin tarkvara kvaliteedi ja standardite esimeses iseseisvas töös palju teste, kas pean tegema ka teise töö? – Kursuse korralduse materjalides on hindamine kirjeldatud, selle järgi saab oma tegevust planeerida. Kui standardses töös kipub testide arv suureks minema, võib kirjeldada kogu projekti üldisel tasemel ja projekteerida ning realiseerida testid kitsamas lõigus. Kui on idee teha ebastandardsed iseseisvad tööd, tuleb see eelnevalt õppejõuga kooskõlastada. Näiteks võib teha suure testimise või kvaliteedijuhtimise projekti ilma testimiseta, kuid seal ei ole määrav testide arv.

Kas tarkvara kvaliteedi ja standardite iseseisvas töös võib kirjeldada ka fiktiivset testimist (programmi pole tegelikult olemas)? – Ei, igaüks peaks oma kogemusest suutma välja pakkuda testitava programmi (testimise situatsiooni ei pruugi igaühel olla ja selle võib modelleerida). Vt ka korralduse juhend kursuse veebist.

Kas intelligentsete süsteemide esimese tööga peab programmi ka valmis tegema? – Kõigis töödes on vajalik realisatsioon. Täpsemad nõuded iseseisvatele töödele on esitatud korralduse failis.

Kuivõrd täpselt peavad omavahel sobima lähteolukord ja loodud süsteem? Näiteks kui lähteolukorras on vaja teha internetikaubandusega tegelevale firmale mingi veebipõhine süsteem, kas siis projekti raames võib nõutava süsteemi ikkagi teha mõne muu reeglipõhise järeldamise tööriistaga? – Võib, loogika on selline (vt. ka kursuse korralduse materjal). Süsteemi arhitektuuri projekt või üldine spetsifikatsioon peaks sisaldama kõiki vajalikke komponente. Otsustuse alamsüsteemi prototüüp võib olla realiseeritud muu vahendiga. Viimasega ei saa küll teha nõutavat süsteemi, vaid ikkagi ainult mingi alamsüsteemi prototüüpi, mis peaks olema ka töös põhjendatud ja märgitud.

Kas võiksin iseseisvad tööd esitada sügisel, pidades kinni kursuse tähtaegadest, kuna mul pole praegu võimalik nende tegemiseks aega leida ja kas ma pean siis järgmine kevad kursuse ja projekti uuesti deklareerima, kui ma tahaksin iseseisvatest töödest maksimumpunkte saada, sest aine olen ju deklareerinud sel kevadel, kuid iseseisvad tööd esitan alles järgmisel kevadel? – Selliseid segasemaid küsimusi võiks arutada praktikumis või loengu lõpus.

Eksamid, ainetööd (vastamine)

Käisin harjutustes Stanislav Vassiljevi juures, kas võin vastata eksami Jaak Tepandile? (või vastupidi; või muud variatsioonid)
– Sõltumatult harjutustes käimisest tuleb aine / ainetöö vastata sellele õppejõule, kellele see aine / ainetöö on deklareeritud, sest ainult tema saab hinnet ÕIS-i sisse kirjutada. Kehtivad ka kõik kursuse muud reeglid.

ÕIS-is on märge registreerumise kohta nii põhiainele kui ka ainetööle. Kas ma peaks nendele mõlematele registreerima?
– ÕIS-is registreerida pole vaja (soovi korral võib), kursuse kodulehe kaudu saab registreerida vastamiseks (eksam koos ainetööga).

Saatsin ainetöö ära, kas hinde saamiseks on seda vaja ka vastata? – Jah, hinde saamiseks on ainetöö vaja vastata sellele õppejõule, kellele ta on deklareeritud.

Olen hetkel töö-asjadega tohutult seotud olnud ning seetõttu ei ole olnud võimalik kumbatki iseseisvat tööd tähtajaks esitada.
Et lähen uuest nädalast mõneks ajaks lähetusse pean siinkohal küsima, kas Teie poolt oleks mõeldav, kui esitaksin töö enne eksamisessiooni algust ära?

– Kursuse korralduse loogika lähtub sellest, et kursuse sisu omandamiseks on vaja kogu semestri jooksul tööst osa võtta. Korralduse ja hindamise materjalid on olnud veebis semestri algusest ning neid on tutvustatud loengutes ja harjutustes. Kehtivad kursuse kodulehel toodud korralduse ja hindamise põhimõtted.

Ma pole käinud loengutes ja harjutustes ega saatnud tähtajaks iseseisvaid töid, seepärast ei ole eksamile tuleku eeldused täidetud.
Kui nüüd usinalt tööle hakkaksin, kas on võimalik sessi jooksul aine arvestatud saada?

– Senised eksamid näitavad, et minimaalse arvestatava hinde saamiseks on vaja kas esitada tööd õigeaegselt (saadakse kogemust ja varupunkte)
või osaleda õppetöös (saadakse aine sisust aru). Veebis olev materjal on konspekt ja sellest ei piisa arusaamiseks. Kehtivad kursuse kodulehel toodud korralduse ja hindamise põhimõtted.

Selle sessi jooksul oli neli eksamipäeva, kuid tööülesannete tõttu ei saanud vastama tulla ühelgi neist päevadest. Kas saaks veel vastata, homme on sessi lõpp?
Eksamipäevi võib edaspidi veel tulla, palun jälgige kursuse kodulehekülge. PS: võib-olla tasuks üle vaadata prioriteedid?

Mul oli eelmisel sügissemestril deklaratsioon, aga aine jäi tervislikel põhjustel tegemata, kas pean aine uuesti deklareerima? – Et vastata, peab olema võimalik ÕIS-is hinne välja panna. Deklareerimise kohta on parem küsida dekanaadist, siin võib olla mitmeid eriküsimusi ja õppejõul pole neile vastamiseks infot.

Eksami või ainetöö eksamilehti ei ole mulle võimalik ÕIS-is tekitada, kas saab vastata? – Eksamit või arvestust saab vastata ainult siis, kui on eksamilehed (kui hinne on pandud ja osutub, et eksamilehte ei ole ega saa tekitada, muutub hinne kehtetuks).

Kas eksamit või ainetööd saab vastata hiljem, näiteks järgmisel semestril? – Saab ja soovitav on vastata järgneval semestril, millal seda ainet loetakse. Hindamine toimub vastamise semestri reeglite järgi (nt nõuded ainetööle, iseseisvate tööde sisu ja esitamine jne), kui deklaratsioon kehtib.

Esitasin eelmisel aastal iseseisvad tööd, kuid ei tulnud eksamile. Et uuesti eksamile tulla, kas pean tööd uuesti esitama? – Jooksva semestri jooksul saadud tulemused (hindepunktid, esitatud tööd jne) kehtivad järgmise semestri alguseni. Kui eksam jäi jooksva semestri eksamisessiooni vältel andmata, toimub järgmisel semestril töö tavaliste reeglite järgi (tuleb esitada järgmise semestri nõudmistele vastav töö järgmise semestri tähtaegadeks jne).

Kas  eksamiks ettevalmistamisel võib kasutada eelmiste aastate konspekte? – Viimased versioonid on kättesaadavad kursuse veebilehel. Meie eriala ained ise muutuvad kiiresti, nagu ka õpetamismetoodika ja kursuse sisu. Järgmise semestri materjal erineb eelmisest. Kasutades eelmiste kursuste materjale, on suur tõenäosus ebapiisavaks ettevalmistuseks.

Kas  võib teha kaks analüüsi? – Võib, vt kursuse korralduse juhend.

Kas on mõtet loengus käia, materjalid on veebis olemas? – Loengutes antakse põhjalikumad selgitused, seosed eri osade ning mõistete vahel, praktilised näited. Kursused ei ole lihtsad (kuigi võivad esimesel vaatamisel sellisena näida) ja nõuavad praktilist tööd ning süvenemist. Ainult materjalide põhjal on tõenäosus aine edukaks omandamiseks ning heaks tulemuseks eksamil väga väike.

Kuna ma ei leidnud iseseisvate tööde tegemiseks piisavalt aega, esitasin võõra töö oma nime all. Sooviksin siiski sel semestril eksamile pääseda. Kas see oleks võimalik, kui ma esitan uued iseseisvad tööd, mis on tehtud mingi teise programmi põhjal? – Ei, see ei ole võimalik.

Ainetöö jäi deklareerimata, kas võin seda siiski esitada ja vastata? – Ainetööd saab esitada ja vastata peale vastava aine deklareerimist ja hindelehe laekumist. NB! Ainetööd hinnatakse jooksva (hindamise) semestri nõuete põhjal. Nõuded (näiteks töö struktuur jne) on erinevatel semestritel erinevad. Kui esitada ainetöö hiljem, tuleb seepärast korralduse failist üle kontrollida jooksva semestri nõuded ainetöödele ning muuta tööd vastavalt vajadusele.

Kas on võimalik teie poolt sügisel (kevadel) loetavat ainet deklareerida kevad(sügis)sessioonil? Õppetöö toimub küll sügisel (kevadel), kuid sooviksin aine varem ära deklareerida. – See on võimalik, kuid ebasoovitav, sest ilma loengute ja praktikumideta on ainet raske hästi omandada. Kui see on mingil põhjusel hädavajalik, siis kehtivad kursuse korralduse materjalides antud põhimõtted (sealhulgas iseseisvad tööd, tähtajad, tingimused jne).

Muud küsimused

Kas on võimalik saada soovituskirja, näiteks stipendiumi taotlemiseks või välismaale õppima minekuks?

Soovituskirja jaoks on vaja vähemalt kaks nädalat enne soovituskirja tähtaega saata elektroonselt järgnevad dokumendid, vajadusel tulla ka konsultatsiooni:

• Info soovituskirja ja selle adressaadi kohta (kellele, millega seoses, vormistus, veebiaadressid jne, võimalik on üks soovituskiri).

• Info iseenda, töö ja õpingute kohta (CV, dekanaadist seniste õpitulemuste väljavõte jne)

• Info kogu eelneva meievahelise kooostöö kohta (kogu stuudiumi vältel, sealhulgas bakalaureuse-, magistri- ja muudes õpetes: tarkvara kvaliteedi ja standardite, intelligentsete süsteemide või teiste kursuste eksamite ja ainetööde hinded; juhendamisel kaitstud kraadid ja kaitsmisel saadud hinded; jne).

• Teie arvamus enda kohta redigeeritavas failis (soovituskiri iseendalt iseendale, täpselt nii esitatud ja vormistatud nagu seda antud juhul vaja läheb, sh adressaat, pöördumine jne).
Palun pange kõik eelmises punktis märgitud hinded soovituskirja ilmutatult sisse. Kui need ei vasta soovituskirja eeldustele, on üks võimalus soovitusest loobuda.
Kui soovituskirjas on väiteid, mida seni kirjeldatud materjalid ei kinnita, tuleb lisada materjalid nende väidete kohta (nt räägitakse heast magistritööst – lisada magistritöö; räägitakse sporditulemustest – lisada lingid tulemustele; jne).

• Info kirja saatmise kohta (kuidas / kellele / millisel aadressil tuleb kiri üle anda või saata)

• Kui on lisanõuded, siis info nende kohta