Lõputööd – hindamine ja soovitusi

Rakendusliku lõputöö hindamine (Jaak Tepandi – juhendajana, retsensendina, komisjoni liikmena)

 1. Rakenduslikus lõputöös hinnatakse töö üldist loogikat (max 1 hindepall) + autori tulemusi (kolme tulemust, igaüks max 1 hindepall) + teostust (max 1 hindepall). Kokku 5 hindepalli.
 2. Töö üldine loogika. Rakendusliku töö tulemus peaks näitama, et autor on ülikooli vastava stuudiumi läbinu tasemel ja / või oskab oma teadmisi ja oskusi loovalt rakendada. Seega peaks tööl olema sobiv ülesande püstitus, eesmärgid, läbiv loogika, sobiv metoodika (metoodika puudumine = metoodika, mida tuleb veenvalt põhjendada), maht /keerukus, tulemused jne.
 3. Autori tulemus. See on midagi, mida autor on ise vastavalt ülikoolis omandatud teadmistele ja oskustele ning valitud eesmärkidele ja metoodikale teinud (ning mida seda stuudiumit mitteläbinu hästi ei suudaks teha).
  Tulemuse saamise (projekteerimise) protsess ja metoodika peaksid olema töös näha. Nii eesmärgid kui ka tulemused peaksid olema selgelt ja sisukorras leitavalt sõnastatud. Magistritöö tulemus peaks sisaldama analüüsi (nt erinevate variantide võrdlust ja parima valikut). Autori tulemus ei ole näiteks: materjali ülevaade või ka oma sõnadega ümberjutustus; standardite, raamistikkude, tehnoloogiate jne kirjeldus – neid võib teha keskkooli lõpetaja, kes pole meie instituudis 5 aastat õppinud.
 4. Teostus = vormistus, viitamine, kõigi osade olemasolu jne.
 5. Vastutused. Autor vastutab töö eest. Juhendaja vastutab selle eest, et ta edastab magistrandile arusaamise töö üldisest loogikast, tööde soovituslikust iseloomust / mahust ja vormistusest, samuti jälgib üldist vastavust nendele. Retsensent vastutab selle eest, et ta hindab varem publitseeritud ning teistele teada olevate põhimõtete alusel.

12 soovitust lõputöö tegijale => saate parema tulemuse ja kiirendate töö valmissaamist

 1. Valige piisava mahu ja keerukusega teema. Näide: lihtsa veebi või infosüsteemi projekteerimine võib olla magistritöö jaoks ebapiisav ülesanne (töö ei saa maksimaalset hinnet, ükskõik kui hästi see on tehtud). Lihtsa, aga vajaliku ülesande puhul mõelge võimalikele laiendustele, seostele jne => Endale huvitavam ja kaitsmistulemus on parem
 2. Jälgige, et töö läbiv loogika oleks jälgitav alates algusest (pealkirjast) kuni lõpuni (miks saadi need järeldused?). “Ma arvan nii” pole piisav põhjendus => teete sisukama töö ja saate parema tulemuse
 3. Alustage lõputöö tegemist kokkuvõttest ja sisukorrast, arutage need juhendajaga läbi => Saate parema tulemuse ja väldite asjatut tööd
 4. Kontrollige õigekirja ja stiili. Magistri- ja bakalaureusetöö võib kirjutada eesti, vene või inglise keeles. Kasutage spellerit, aga sellest ei piisa! Kui valitud keel ei ole emakeel, laske töö üle kontrollida kellelgi, kelle emakeel see on. Kontrollige stiili. => Saate parema tulemuse (väga vigast tööd võidakse mitte lubada kaitsmisele)
 5. Töö tegemisel ja vormistamisel vaadake tarkvarateaduse instituudi juhendeid
  (vajadusel: instituut on tarkvarateaduse instituut ja õppetool on teadmussüsteemide õppetool).
  Vaadake mõnda olemasolevat tööd => Väldite lihtsaid, aga hinnet alandavaid vigu ja saate info kiiremini kätte
 6. Alustage varakult tööd ja saatke võimalikult vara võimalikult täielikud versioonid koos eesti- ja ingliskeelse pealkirjaga kooskõlastamiseks  => on võimalik anda paremat tagasisidet
 7. Kui töö juhendajale esitamise tähtaeg on möödas, siis saatke juba lõplikult vormistatud, kontrollitud õigekirjaga, kõigi osadega ja omalt poolt viimistletud töö  => Saab anda tagasisidet kogu töö kõigi omaduste kohta
 8. Enne kaitsmist kontrollige, et ettekande pikkus mahuks lubatud aja sisse. Laske retsensentidel oma jutt lõpuni rääkida, nõustuge asjalike märkustega ja kaitske viisakalt oma seisukohti, kui selleks on põhjust => Saate uusi kogemusi, uut infot ja kaitsmisel parema tulemuse
 9. Bakalaureusetöö tegijad – küsige juhendajat sellest instituudist, kus olete spetsialiseerunud => Väldite suuri segadusi
 10. Lülitage saadetavasse faili töö tiitelleht, sisukord ja kokkuvõte => Annavad töö loogikast esimese pildi ja võimaldavad paremat ülevaadet
 11. Lisage kirja päisesse ja failinimesse oma nimi, lõputöö liik ja vajadusel küsimus. Näide kirja päisest: “Tõnu Tamm, magistritöö versioon 19.mai 2019”. Näide failinimest: “Tqnu_Tamm_magistritoo_19mai2019.rtf”. Kasutage võimalusel saatja aadressi, millest on aimatav saatja nimi => Töö ei satu spämmi ja eelmised kirjad on paremini leitavad
 12. Lülitage kogu eelnev kirjavahetus saadetava kirja teksti – ärge alustage uut kirja tühjalt kohalt, kui enne oli kirjavahetus => Teete vähem tööd, asju pole vaja üle korrata